Andreas Müller

Last updated on 2013-12-23T01:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Andreas Muller explique : «Nous nous sommes dit qu’il était temps de lancer un appel afin que chacun prenne le temps de réfléchir à ce qui nous unit et à ce qui nous préoccupe» External link

letemps Monday, May 23, 2022 8:21:00 PM EAT

Andreas Muller säger ( about Andreas Muller ) : – Tact.ai, det företag som arbetar med kundengagemang inom biovetenskap, meddelade idag att tidigare Novartis Pharma Global CIO OCH SVP, Andreas Müller, har anslutit sig till företaget som rådgivare. Hans roll kommer att fokusera på att arbeta med kommersiella och medicinska ledare för att påskynda framgångsrika hybrida kundengagemang som stöder nya och mer flexibla go-to-market-modeller. Tact.ai, som grundades av tidigare chefen för Salesforce.com, Chuck Ganapathi , hjälper läkemedelsföretag att arbeta mer effektivt med vårdpersonal (HCPs) för att leverera innovativa läkemedel till patienter snabbare. Tacts kundengagemang plattform används av läkemedel organisationer som har en mer holistisk, resultatinriktad inställning till hur de engagerar kunder över alla kanaler: personligen, per telefon, e-post, video, chatt och självbetjäning. Plattformsinnovationerna inom mobil, artificiell intelligens (AI) och användarupplevelse – som har tilldelats sex patent – gör det möjligt "Andreas briljans och meritlista när det gäller att hjälpa läkemedelsföretag att överträffa sina konkurrenter gjorde honom till den idealiska branschledaren för att hjälpa kunderna att ta till sig den bästa tekniken i sin klass för att påskynda strategiska krav som främjar innovativa läkemedel", säger Chuck Ganapathi , grundare av och VD för tact.ai. "Andreas starka engagemang i vårt uppdrag att hjälpa till att främja ett mer meningsfullt kundengagemang, tillsammans med hans globala expertis, gör honom till ett utmärkt tillskott och en tillgång för Tact". Tact.ai stöder nu en tredjedel av de 15 största globala läkemedelsföretagen och har värvat Andreas för att fördjupa samarbetet och partnerskapen mellan biovetenskap och teknikföretag och utveckla ekosystemet av integrationer för Tact:s plattform för kundengagemang. Andreas kommer också att leda Tact.ai:s styrelse för kundrådgivning för att säkerställa att kontinuerligt lärande och innovation förblir en viktig del av plattformen. Innan sin roll på Tact.ai var Andreas Global Pharma CIO och SVP för Novartis där han riktade alla kommersiella och medicinska teknikinvesteringar till Novartis Pharma-, onkologi- och Sandoz-verksamheter. Före Novartis arbetade han också i ledande roller på Roche och andra tillväxtföretag. "Det som fick oss hit, kommer inte att ta oss dit. Det är en unik period för Pharma, inte bara för att tänka om när det gäller intressenternas engagemang, utan också för att utveckla nya affärsmodeller med partners inom hälso- och sjukvård, teknik och dataaktiverade företag", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:01:00 PM EAT

Andreas Muller sa ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, et selskap som jobber med kundeengasjement innen livsvitenskap, kunngjorde i dag at Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, har begynt i selskapet som konsulent. I den nye rollen skal han fokusere på å jobbe med kommersielle og medisinske ledere for å akselerere vellykket hybrid-kundeengasjement som støtter nye og mer smidige modeller for markedslansering. Tact.ai ble grunnlagt Chuck Ganapathi , som tidligere jobbet i ledelsen for Salesforce.com. Tact.ai hjelper legemiddelbedrifter med å samarbeide mer effektivt med helsepersonell for å levere innovative medisiner til pasienter raskere. Tacts plattform for kundeengasjement brukes av legemiddelorganisasjoner som benytter en mer holistisk, resultatorientert tilnærming til hvordan de engasjerer seg med kundene i alle kanaler: ansikt til ansikt, telefon, e-post, video, chat og selvbetjening. Plattformens innovasjoner innen mobil, kunstig intelligens (AI) og brukeropplevelse – som har fått seks patenter – gjør «Andreas' ferdigheter og erfaring med å hjelpe legemiddelorganisasjoner med å slå konkurrentene gjorde ham til den ideelle bransjeleder for å hjelpe Tact-kunder med å utnytte førsteklasses teknologier til å akselerere strategiske imperativer som støtter innovative medisiner», sa Chuck Ganapathi , grunnlegger av og administrerende direktør for Tact.ai. «Andreas' sterke engasjement for å fremme et mer meningsfullt kundeengasjement, og hans globale ekspertise, gjør ham til et utmerket tillegg og et aktivum for Tact.» Nå støtter Tact.ai en tredjedel av de 15 største selskapene i verden, og Andreas har styrket samarbeid og inngått partnerskap mellom livsvitenskap og teknologi. Han har også bidratt til å utvikle økosystemet for integrasjon med Tacts plattform for kundeengasjement. Andreas skal også lede Tact.ai's kunderådgivningskomité for å sikre at kontinuerlig læring og innovasjon forblir en viktig del av plattformen. Før Tact.ai var Andreas global informasjonsdirektør for legemidler og senior visepresident for Novartis, der han ledet alle investeringer innen kommersiell og medisinsk teknologi for Novartis virksomheter innen farmasi, onkologi og merkevaren Sandoz. Før Novartis hadde han også i lederroller i Roche og andre fremvoksende selskaper. «Det som fikk oss hit, får oss ikke dit. Det er en unik periode for legemiddelindustrien, som ikke bare må tenke helt nytt når det gjelder engasjementet blant interessentene, men også utvikle nye forretningsmodeller med partnere innen helsetjenester, teknologi og dataaktiverte selskaper», External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:21:00 AM EAT

Andreas Muller sanoi ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, biotieteiden asiakaskanssakäymisyritys, ilmoitti tänään, että entinen Novartis Pharma Globalin CIO JA SVP Andreas Müller on liittynyt yritykseen neuvonantajana. Hänen roolinsa keskittyy yhteistyöhön kaupan ja lääketieteen johtajien kanssa tarkoituksella nopeuttaa onnistunutta asiakkaiden hybridikanssakäymistä, mikä tukee uusia ja joustavampia markkinoillevientimalleja. Entisen Salesforce.comin johtajan Chuck Ganapathin perustama Tact.ai auttaa lääkeyhtiöitä työskentelemään tehokkaammin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa innovatiivisten lääkkeiden toimittamiseksi potilaille nopeammin. Tactin asiakaskanssakäymisalustaa käyttävät lääkealan organisaatiot, jotka omaksuvat kokonaisvaltaisemman ja tuloskeskeisemmän lähestymistavan asiakasyhteyksiin kaikilla kanavilla: kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, videolla, chatilla ja itsepalvelulla. Mobiili-, tekoäly- ja käyttäjäkokemusalan alustainnovaatiot – joille on myönnetty kuusi patenttia – auttavat ja tarjoamaan täydellisen kokemuksen työntekijöille ja asiakkaille. "Andreasin nerokkuus ja tausta lääkealan organisaatioiden auttamisessa päihittämään kilpailijat teki hänestä alalle ihanteellisen johtajan, joka auttaa Tactin asiakkaita hyödyntämään luokkansa parhaita teknologioita tarkoituksella nopeuttaa innovatiivisia lääkkeitä edistäviä strategisia edellytyksiä", sanoi Chuck Ganapathi , Tact.ai:n toimitusjohtaja. "Andreasin vahva sitoutuminen tehtäväämme edistää merkityksellisempää asiakaskanssakäymistä, ja hänen maailmanlaajuinen asiantuntemuksensa tekee hänestä erinomaisen lisän ja resurssin Tactille". Tact.ai tukee nykyään kolmattaosaa maailman 15 suurimmasta lääkeyhtiöstä. Se palkkasi Andreasin syventääkseen yhteistyötä ja kumppanuuksia biotiede- ja teknologiayritysten kanssa ja kasvattaakseen integraatioekosysteemiä Tactin asiakaskanssakäymisalustaa varten. Andreas toimii myös Tact.ai:n asiakasneuvontalautakunnan puheenjohtajana tarkoituksella varmistaa, että jatkuva oppiminen ja innovaatio ovat aina olennainen osa alustaa. Ennen tehtäväänsä Tact.ai:ssa Andreas toimi Novartisin Global Pharman CIO:na ja SVP:nä, missä toimessa hän johti kaikkia kaupallisia ja lääketieteellisiä teknologiainvestointeja Novartisin Pharma-, Oncology- ja Sandoz-yrityksille. Ennen Novartisin palvelukseen tuloa hän toimi johtotehtävissä Rochessa ja muissa uusissa yrityksissä. "Mikä sai meidät tänne, ei vie meitä sinne. Tämä on ainutlaatuista aikaa lääketeollisuudelle, ei pelkästään sidosryhmien sitoutuneisuuden uudelleenmuovaamisessa vaan myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä yhdessä terveydenhuolto-, teknologia- ja datapohjaisten yritysten kanssa", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 3:49:00 AM EAT

Andreas Muller siger ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, kundeengagement-virksomheden inden for biovidenskab, annoncerede i dag, at den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, Andreas Müller, har sluttet sig til virksomheden som rådgiver. Hans rolle vil fokusere på at arbejde med kommercielle og medicinske ledere for at accelerere et vellykket hybridt kundeengagement, der understøtter nye og mere smidige modeller for markedsføring. Tact.ai, der er grundlagt af tidligere direktør hos Salesforce.com, Chuck Ganapathi, hjælper lægemiddelvirksomheder med at arbejde mere effektivt sammen med sundhedspersonale (HCP'er) for hurtigere at levere innovative lægemidler til patienter. Tact's platform for kundeengagement bruges af lægemiddelorganisationer, der har en mere holistisk, resultatorienteret tilgang til, hvordan de engagerer kunder på tværs af alle kanaler: personlige møder, telefon, e-mail, video, chat og selvbetjening. Platformens innovationer inden for mobil, kunstig intelligens (AI) og brugeroplevelse – som har fået tildelt seks patenter – gør "Andreas' dygtighed og resultater, der hjælper lægemiddelorganisationer med at overgå deres konkurrenter, gjorde ham til den ideelle brancheleder, der kan hjælpe Tacts kunder med at udnytte de bedste teknologier inden for feltet til at accelerere strategiske krav, der fremmer innovative lægemidler", siger Chuck Ganapathi , grundlægger og administrerende direktør for Tact.ai. "Andreas' stærke engagement i vores mission om at hjælpe med at skabe et mere meningsfuldt kundeengagement sammen med hans globale ekspertise gør ham til en fremragende tilføjelse til og et aktiv for Tact". Nu har Tact.ai, der støtter en tredjedel af de 15 førende lægemiddelvirksomheder i verden, givet Andreas mulighed for at udvide samarbejde og partnerskaber på tværs af virksomheder inden for biovidenskab og teknologi og udvikle økosystemet for integration til Tacts kundeengagementsplatform. Andreas bliver desuden formand for Tact.ai's kunderådgivningsudvalg for at sikre, at løbende læring og innovation fortsat forbliver en central del af platformen. Forud for sin rolle hos Tact.ai var Andreas global CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, hvor han styrede alle kommercielle og medicinske teknologiinvesteringer for Novartis' lægemiddel-, onkologi- og Sandoz-virksomheder. Forud for Novartis besad han også lederroller hos Roche og andre nye virksomheder. "Det, der bragte os hertil, vil ikke bringe os dertil. Det er en unik periode for lægemiddelbranchen, ikke kun ved at gentænke interessenternes engagement, men også ved at udvikle nye forretningsmodeller med partnere inden for sundheds-, teknologi- og dataførende virksomheder", External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 8:01:00 PM EAT

Andreas Muller said : "What got us here, won't get us there. It's a unique period for pharma not only re-imagining stakeholder engagement but also developing new business models with partners in health care, tech and data-enabled companies," External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 1:25:00 PM EAT

Andreas Muller says : "This can take 10 months for one country alone" External link

4-traders Tuesday, November 23, 2021 12:19:00 PM EAT

Andreas Muller says : "With all the changes coming, transport industry, tolling providers and the suppliers of the technical infrastructure have to come up with something better than just praying the old hardware will last yet another year" External link

4-traders Tuesday, November 23, 2021 12:19:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Maybe there was an expectation that they increase the guidance, which would have been premature given the supply chain situation,” “They are well prepared with plenty of inventory into the Christmas season. And they can afford it given the healthy balance sheet,” External link

theglobeandmail Tuesday, October 26, 2021 4:07:00 PM EAT

Andreas Muller said : "Maybe there was an expectation that they increase the guidance, which would have been premature given the supply chain situation," "They are well prepared with plenty of inventory into the Christmas season. And they can afford it given the healthy balance sheet," External link

4-traders Tuesday, October 26, 2021 1:25:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "NO has two very different effects during an infection: On the one hand, it can directly destroy pathogens that have been taken up by phagocytes. On the other hand, above a certain concentration, NO prevents the recruitment of further phagocytes to the site of infection, thus preventing unnecessary tissue damage that would be caused by an excessive immune response" External link

medicalxpress Monday, October 25, 2021 7:38:00 PM EAT

Andreas Muller says : "It almost makes me want to laugh," External link

deutschewelle-en Thursday, June 10, 2021 1:46:00 PM EAT

Andreas Muller says : "It almost makes me want to laugh," External link

dw-en Thursday, June 10, 2021 1:42:00 PM EAT

Andreas Muller says : "In 2022, GF will announce a comprehensive climate target that is in line with the Paris Agreement and the Science Based Targets initiative (SBTi). We will disclose not only the climate change-related risks, but more importantly, will also identify the resulting opportunities to further align our business model for an even more sustainable future" External link

4-traders Thursday, June 3, 2021 8:36:00 AM EAT

Andreas Muller adds : "These important elements will enable GF to realize its vision of being a leader in the areas of innovation and sustainability while providing its customers with high- quality solutions," External link

4-traders Thursday, June 3, 2021 8:36:00 AM EAT

Andreas Muller said : "I don't know how it stands," External link

bbc Wednesday, May 19, 2021 3:40:00 AM EAT

Andreas Muller said ( about Alieu Kosiah ) : “There’s no clean war,’ Kosiah is right,” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller said ( about Alieu Kosiah ) : “Alieu Kosiah acted in one of the most cruel conflicts in history, in defiance of the elementary rules of war and above all the very principle of humanity,” “So, Judge, don’t sit back and do nothing” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Targeting civilians is prohibited! There is no room for interpretation in the law,” “It is obvious that the accused knew that even in civil war, one cannot kill a civilian or a captured enemy” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller rappelé : «Le Lofa, dont s’était emparé l’ULIMO, jouait un rôle stratégique puisqu’il assurait un débouché sur la Guinée où se ravitaillait la faction» External link

tdg Monday, March 1, 2021 4:41:00 PM EAT

Andreas Muller rappelé : «Le Lofa, dont s’était emparé l’ULIMO, jouait un rôle stratégique puisqu’il assurait un débouché sur la Guinée où se ravitaillait la faction» External link

24heures Monday, March 1, 2021 3:56:00 PM EAT

Andreas Muller stated : "5G may lift Industry 4.0 to the next level and enable unprecedented degrees of flexibility, productivity, and efficiency in industrial manufacturing. 5G-ACIA is happy to collaborate with COAI to jointly pave the way for the success of Industrial 5G in India and around the globe," External link

business-standard Tuesday, August 25, 2020 2:28:00 PM EAT

Andreas Muller stated : "5G may lift Industry 4.0 to the next level and enable unprecedented degrees of flexibility, productivity, and efficiency in industrial manufacturing. 5G-ACIA is happy to collaborate with COAI to jointly pave the way for the success of Industrial 5G in India and around the globe," External link

irishsun Tuesday, August 25, 2020 12:35:00 PM EAT

Andreas Muller disse : "As ações continuam atrativas, em parte graças a um forte balanço" External link

noticias-terra-br Tuesday, May 12, 2020 6:33:00 PM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

wsau Tuesday, May 12, 2020 11:03:00 AM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

4-traders Tuesday, May 12, 2020 10:56:00 AM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

channelnewsasia Tuesday, May 12, 2020 10:53:00 AM EAT

Andreas Muller says : "We stand with our fellow healthcare providers - doctors, nurses, caregivers and clinical staff who provide an excellent standard of care to patients nationwide," External link

BBJ Monday, April 6, 2020 4:36:00 PM EAT

Andreas Muller comments : “Today the population of mobile harbour cranes in Spain is at a high level of 179 machines in total,” External link

marinelink Wednesday, November 20, 2019 9:07:00 AM EAT

Andreas Muller said : "That's why WHO is very dedicated to this issue because so much of blindness and vision loss is unnecessary if we treat people, if we find it early enough and treat them appropriately we can stop people from going blind in most cases," "The problem is that most people (who) have vision problems are older people. Mainly, older people develop cataracts or needing reading glasses and other adult problems that can cause vision loss," External link

pna Wednesday, November 6, 2019 2:45:00 PM EAT

Andreas Muller kritisiert : „Industrie und große Gewerbebetriebe haben ihre Großanlagen zu den alten, guten Bedingungen fördern lassen. Den kleinen, privaten Anlagen bietet man jetzt die neuen, schlechten Bedingungen an“ External link

pv-magazine-de Friday, October 4, 2019 4:47:00 PM EAT

Andreas Muller sagt : „Die Menschen möchten einen echten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie wollen sich aus Sonnenstrom selbst versorgen“ External link

pv-magazine-de Friday, October 4, 2019 4:47:00 PM EAT

Andreas Muller stated : “We have seen an increased interest in 5G for Industrial IoT over the past year. The first version of the standard is available, and the first 5G consumer products are arriving on the market 5G is a reality,” External link

4-traders Wednesday, August 28, 2019 6:34:00 PM EAT

Andreas Muller remarked : "I got the impression that recently, it lost momentum somehow," External link

zdnet Monday, August 12, 2019 6:10:00 PM EAT

Andreas Muller says : "Globally, the market share of electric shavers has gone down over the past 20 years or so, if compared with wet shaving accessories," "Of course, not everyone will use a proper shaving brush, but wet shaving in general is on the rise again due above all to very good new razor systems that athletes and other young and dynamic people have come to promote in various ads" External link

dw-en Tuesday, March 5, 2019 1:11:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "We've been doing brisk business with Russia for many years now," "The Scandinavian countries are also a very good market for us, with Norway seeing the highest market penetration of our products" External link

dw-en Tuesday, March 5, 2019 1:11:00 PM EAT

Andreas Muller says : "Globally, the market share of electric shavers has gone down over the past 20 years or so, if compared with wet shaving accessories," "Of course, not everyone will use a proper shaving brush, but wet shaving in general is on the rise again due above all to very good new razor systems that athletes and other young and dynamic people have come to promote in various ads" External link

deutschewelle-en Tuesday, March 5, 2019 1:05:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "We've been doing brisk business with Russia for many years now," "The Scandinavian countries are also a very good market for us, with Norway seeing the highest market penetration of our products" External link

deutschewelle-en Tuesday, March 5, 2019 1:05:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low - less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 3:15:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 3:15:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low -– less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

news-yahoo Friday, February 8, 2019 3:03:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

news-yahoo Friday, February 8, 2019 3:03:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low – less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

channelnewsasia Friday, February 8, 2019 12:46:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

channelnewsasia Friday, February 8, 2019 12:46:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 11:49:00 AM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 11:49:00 AM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

bostonherald Tuesday, October 25, 2016 8:54:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

chicagotribune Tuesday, October 25, 2016 7:22:00 AM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

latimes Tuesday, October 25, 2016 3:42:00 AM EAT

Andreas Muller confirms ( about Rapid Vienna ) : "This is not a reason for exclusion for Phiri at Rapid‚" External link

thetimes-za Tuesday, July 5, 2016 5:30:00 PM EAT

Andreas Müller commenté : "2015 sera une année transitoire pour Ascom" External link

romandie Thursday, January 29, 2015 8:50:00 PM EAT

Andreas Müller commenté : "2015 sera une année transitoire pour Ascom" External link

romandie Thursday, January 29, 2015 2:15:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
analyste0.96%FR01/23/201723/01/2017
director1.92%EN11/08/201608/11/2016
directeur0.96%FR11/03/201603/11/2016
chief2.40%EN10/25/201625/10/2016
vice-président0.48%FR06/24/201624/06/2016
vizepräsident0.48%DE06/24/201624/06/2016
vicepresidente0.48%ES06/24/201624/06/2016
vice president of forensic services0.48%EN06/23/201623/06/2016
spokesperson0.48%EN06/15/201615/06/2016
judge3.37%EN06/02/201602/06/2016
manager29.33%DE12/04/201204/12/2012
manager29.33%EN12/04/201204/12/2012
manager29.33%NL12/04/201204/12/2012
Names Lang Count
Andreas MüllerEN24.49%
Andreas MüllerFR24.15%
Andreas MüllerDE22.62%
Andreas MüllerEU22.62%
Andreas MuellerEN3.91%
Andreas MuellerPT1.36%
Andreas MuellerFR0.51%
Andreas MuellerDE0.17%
Andreas MuellerES0.17%


 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Saturday, June 25, 2022

7:42:00 AM EAT

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select your languages

af
am
ar
de
en
es
fr
ha
pt
rw
sw
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Andreas Muller säger ( about Andreas Muller ) : – Tact.ai, det företag som arbetar med kundengagemang inom biovetenskap, meddelade idag att tidigare Novartis Pharma Global CIO OCH SVP, Andreas Müller, har anslutit sig till företaget som rådgivare. Hans roll kommer att fokusera på att arbeta med kommersiella och medicinska ledare för att påskynda framgångsrika hybrida kundengagemang som stöder nya och mer flexibla go-to-market-modeller. Tact.ai, som grundades av tidigare chefen för Salesforce.com, Chuck Ganapathi , hjälper läkemedelsföretag att arbeta mer effektivt med vårdpersonal (HCPs) för att leverera innovativa läkemedel till patienter snabbare. Tacts kundengagemang plattform används av läkemedel organisationer som har en mer holistisk, resultatinriktad inställning till hur de engagerar kunder över alla kanaler: personligen, per telefon, e-post, video, chatt och självbetjäning. Plattformsinnovationerna inom mobil, artificiell intelligens (AI) och användarupplevelse – som har tilldelats sex patent – gör det möjligt "Andreas briljans och meritlista när det gäller att hjälpa läkemedelsföretag att överträffa sina konkurrenter gjorde honom till den idealiska branschledaren för att hjälpa kunderna att ta till sig den bästa tekniken i sin klass för att påskynda strategiska krav som främjar innovativa läkemedel", säger Chuck Ganapathi , grundare av och VD för tact.ai. "Andreas starka engagemang i vårt uppdrag att hjälpa till att främja ett mer meningsfullt kundengagemang, tillsammans med hans globala expertis, gör honom till ett utmärkt tillskott och en tillgång för Tact". Tact.ai stöder nu en tredjedel av de 15 största globala läkemedelsföretagen och har värvat Andreas för att fördjupa samarbetet och partnerskapen mellan biovetenskap och teknikföretag och utveckla ekosystemet av integrationer för Tact:s plattform för kundengagemang. Andreas kommer också att leda Tact.ai:s styrelse för kundrådgivning för att säkerställa att kontinuerligt lärande och innovation förblir en viktig del av plattformen. Innan sin roll på Tact.ai var Andreas Global Pharma CIO och SVP för Novartis där han riktade alla kommersiella och medicinska teknikinvesteringar till Novartis Pharma-, onkologi- och Sandoz-verksamheter. Före Novartis arbetade han också i ledande roller på Roche och andra tillväxtföretag. "Det som fick oss hit, kommer inte att ta oss dit. Det är en unik period för Pharma, inte bara för att tänka om när det gäller intressenternas engagemang, utan också för att utveckla nya affärsmodeller med partners inom hälso- och sjukvård, teknik och dataaktiverade företag", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:01:00 PM EAT

Andreas Muller sa ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, et selskap som jobber med kundeengasjement innen livsvitenskap, kunngjorde i dag at Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, har begynt i selskapet som konsulent. I den nye rollen skal han fokusere på å jobbe med kommersielle og medisinske ledere for å akselerere vellykket hybrid-kundeengasjement som støtter nye og mer smidige modeller for markedslansering. Tact.ai ble grunnlagt Chuck Ganapathi , som tidligere jobbet i ledelsen for Salesforce.com. Tact.ai hjelper legemiddelbedrifter med å samarbeide mer effektivt med helsepersonell for å levere innovative medisiner til pasienter raskere. Tacts plattform for kundeengasjement brukes av legemiddelorganisasjoner som benytter en mer holistisk, resultatorientert tilnærming til hvordan de engasjerer seg med kundene i alle kanaler: ansikt til ansikt, telefon, e-post, video, chat og selvbetjening. Plattformens innovasjoner innen mobil, kunstig intelligens (AI) og brukeropplevelse – som har fått seks patenter – gjør «Andreas' ferdigheter og erfaring med å hjelpe legemiddelorganisasjoner med å slå konkurrentene gjorde ham til den ideelle bransjeleder for å hjelpe Tact-kunder med å utnytte førsteklasses teknologier til å akselerere strategiske imperativer som støtter innovative medisiner», sa Chuck Ganapathi , grunnlegger av og administrerende direktør for Tact.ai. «Andreas' sterke engasjement for å fremme et mer meningsfullt kundeengasjement, og hans globale ekspertise, gjør ham til et utmerket tillegg og et aktivum for Tact.» Nå støtter Tact.ai en tredjedel av de 15 største selskapene i verden, og Andreas har styrket samarbeid og inngått partnerskap mellom livsvitenskap og teknologi. Han har også bidratt til å utvikle økosystemet for integrasjon med Tacts plattform for kundeengasjement. Andreas skal også lede Tact.ai's kunderådgivningskomité for å sikre at kontinuerlig læring og innovasjon forblir en viktig del av plattformen. Før Tact.ai var Andreas global informasjonsdirektør for legemidler og senior visepresident for Novartis, der han ledet alle investeringer innen kommersiell og medisinsk teknologi for Novartis virksomheter innen farmasi, onkologi og merkevaren Sandoz. Før Novartis hadde han også i lederroller i Roche og andre fremvoksende selskaper. «Det som fikk oss hit, får oss ikke dit. Det er en unik periode for legemiddelindustrien, som ikke bare må tenke helt nytt når det gjelder engasjementet blant interessentene, men også utvikle nye forretningsmodeller med partnere innen helsetjenester, teknologi og dataaktiverte selskaper», External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:21:00 AM EAT

Andreas Muller sanoi ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, biotieteiden asiakaskanssakäymisyritys, ilmoitti tänään, että entinen Novartis Pharma Globalin CIO JA SVP Andreas Müller on liittynyt yritykseen neuvonantajana. Hänen roolinsa keskittyy yhteistyöhön kaupan ja lääketieteen johtajien kanssa tarkoituksella nopeuttaa onnistunutta asiakkaiden hybridikanssakäymistä, mikä tukee uusia ja joustavampia markkinoillevientimalleja. Entisen Salesforce.comin johtajan Chuck Ganapathin perustama Tact.ai auttaa lääkeyhtiöitä työskentelemään tehokkaammin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa innovatiivisten lääkkeiden toimittamiseksi potilaille nopeammin. Tactin asiakaskanssakäymisalustaa käyttävät lääkealan organisaatiot, jotka omaksuvat kokonaisvaltaisemman ja tuloskeskeisemmän lähestymistavan asiakasyhteyksiin kaikilla kanavilla: kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, videolla, chatilla ja itsepalvelulla. Mobiili-, tekoäly- ja käyttäjäkokemusalan alustainnovaatiot – joille on myönnetty kuusi patenttia – auttavat ja tarjoamaan täydellisen kokemuksen työntekijöille ja asiakkaille. "Andreasin nerokkuus ja tausta lääkealan organisaatioiden auttamisessa päihittämään kilpailijat teki hänestä alalle ihanteellisen johtajan, joka auttaa Tactin asiakkaita hyödyntämään luokkansa parhaita teknologioita tarkoituksella nopeuttaa innovatiivisia lääkkeitä edistäviä strategisia edellytyksiä", sanoi Chuck Ganapathi , Tact.ai:n toimitusjohtaja. "Andreasin vahva sitoutuminen tehtäväämme edistää merkityksellisempää asiakaskanssakäymistä, ja hänen maailmanlaajuinen asiantuntemuksensa tekee hänestä erinomaisen lisän ja resurssin Tactille". Tact.ai tukee nykyään kolmattaosaa maailman 15 suurimmasta lääkeyhtiöstä. Se palkkasi Andreasin syventääkseen yhteistyötä ja kumppanuuksia biotiede- ja teknologiayritysten kanssa ja kasvattaakseen integraatioekosysteemiä Tactin asiakaskanssakäymisalustaa varten. Andreas toimii myös Tact.ai:n asiakasneuvontalautakunnan puheenjohtajana tarkoituksella varmistaa, että jatkuva oppiminen ja innovaatio ovat aina olennainen osa alustaa. Ennen tehtäväänsä Tact.ai:ssa Andreas toimi Novartisin Global Pharman CIO:na ja SVP:nä, missä toimessa hän johti kaikkia kaupallisia ja lääketieteellisiä teknologiainvestointeja Novartisin Pharma-, Oncology- ja Sandoz-yrityksille. Ennen Novartisin palvelukseen tuloa hän toimi johtotehtävissä Rochessa ja muissa uusissa yrityksissä. "Mikä sai meidät tänne, ei vie meitä sinne. Tämä on ainutlaatuista aikaa lääketeollisuudelle, ei pelkästään sidosryhmien sitoutuneisuuden uudelleenmuovaamisessa vaan myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä yhdessä terveydenhuolto-, teknologia- ja datapohjaisten yritysten kanssa", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 3:49:00 AM EAT

Andreas Muller siger ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, kundeengagement-virksomheden inden for biovidenskab, annoncerede i dag, at den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, Andreas Müller, har sluttet sig til virksomheden som rådgiver. Hans rolle vil fokusere på at arbejde med kommercielle og medicinske ledere for at accelerere et vellykket hybridt kundeengagement, der understøtter nye og mere smidige modeller for markedsføring. Tact.ai, der er grundlagt af tidligere direktør hos Salesforce.com, Chuck Ganapathi, hjælper lægemiddelvirksomheder med at arbejde mere effektivt sammen med sundhedspersonale (HCP'er) for hurtigere at levere innovative lægemidler til patienter. Tact's platform for kundeengagement bruges af lægemiddelorganisationer, der har en mere holistisk, resultatorienteret tilgang til, hvordan de engagerer kunder på tværs af alle kanaler: personlige møder, telefon, e-mail, video, chat og selvbetjening. Platformens innovationer inden for mobil, kunstig intelligens (AI) og brugeroplevelse – som har fået tildelt seks patenter – gør "Andreas' dygtighed og resultater, der hjælper lægemiddelorganisationer med at overgå deres konkurrenter, gjorde ham til den ideelle brancheleder, der kan hjælpe Tacts kunder med at udnytte de bedste teknologier inden for feltet til at accelerere strategiske krav, der fremmer innovative lægemidler", siger Chuck Ganapathi , grundlægger og administrerende direktør for Tact.ai. "Andreas' stærke engagement i vores mission om at hjælpe med at skabe et mere meningsfuldt kundeengagement sammen med hans globale ekspertise gør ham til en fremragende tilføjelse til og et aktiv for Tact". Nu har Tact.ai, der støtter en tredjedel af de 15 førende lægemiddelvirksomheder i verden, givet Andreas mulighed for at udvide samarbejde og partnerskaber på tværs af virksomheder inden for biovidenskab og teknologi og udvikle økosystemet for integration til Tacts kundeengagementsplatform. Andreas bliver desuden formand for Tact.ai's kunderådgivningsudvalg for at sikre, at løbende læring og innovation fortsat forbliver en central del af platformen. Forud for sin rolle hos Tact.ai var Andreas global CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, hvor han styrede alle kommercielle og medicinske teknologiinvesteringer for Novartis' lægemiddel-, onkologi- og Sandoz-virksomheder. Forud for Novartis besad han også lederroller hos Roche og andre nye virksomheder. "Det, der bragte os hertil, vil ikke bringe os dertil. Det er en unik periode for lægemiddelbranchen, ikke kun ved at gentænke interessenternes engagement, men også ved at udvikle nye forretningsmodeller med partnere inden for sundheds-, teknologi- og dataførende virksomheder", External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 8:01:00 PM EAT

AfricaBrief

Andreas Müller

Last updated on 2013-12-23T01:06+0300.

About this image

sign

Quotes... Extracted quotes from

Andreas Muller explique : «Nous nous sommes dit qu’il était temps de lancer un appel afin que chacun prenne le temps de réfléchir à ce qui nous unit et à ce qui nous préoccupe» External link

letemps Monday, May 23, 2022 8:21:00 PM EAT

Andreas Muller säger ( about Andreas Muller ) : – Tact.ai, det företag som arbetar med kundengagemang inom biovetenskap, meddelade idag att tidigare Novartis Pharma Global CIO OCH SVP, Andreas Müller, har anslutit sig till företaget som rådgivare. Hans roll kommer att fokusera på att arbeta med kommersiella och medicinska ledare för att påskynda framgångsrika hybrida kundengagemang som stöder nya och mer flexibla go-to-market-modeller. Tact.ai, som grundades av tidigare chefen för Salesforce.com, Chuck Ganapathi , hjälper läkemedelsföretag att arbeta mer effektivt med vårdpersonal (HCPs) för att leverera innovativa läkemedel till patienter snabbare. Tacts kundengagemang plattform används av läkemedel organisationer som har en mer holistisk, resultatinriktad inställning till hur de engagerar kunder över alla kanaler: personligen, per telefon, e-post, video, chatt och självbetjäning. Plattformsinnovationerna inom mobil, artificiell intelligens (AI) och användarupplevelse – som har tilldelats sex patent – gör det möjligt "Andreas briljans och meritlista när det gäller att hjälpa läkemedelsföretag att överträffa sina konkurrenter gjorde honom till den idealiska branschledaren för att hjälpa kunderna att ta till sig den bästa tekniken i sin klass för att påskynda strategiska krav som främjar innovativa läkemedel", säger Chuck Ganapathi , grundare av och VD för tact.ai. "Andreas starka engagemang i vårt uppdrag att hjälpa till att främja ett mer meningsfullt kundengagemang, tillsammans med hans globala expertis, gör honom till ett utmärkt tillskott och en tillgång för Tact". Tact.ai stöder nu en tredjedel av de 15 största globala läkemedelsföretagen och har värvat Andreas för att fördjupa samarbetet och partnerskapen mellan biovetenskap och teknikföretag och utveckla ekosystemet av integrationer för Tact:s plattform för kundengagemang. Andreas kommer också att leda Tact.ai:s styrelse för kundrådgivning för att säkerställa att kontinuerligt lärande och innovation förblir en viktig del av plattformen. Innan sin roll på Tact.ai var Andreas Global Pharma CIO och SVP för Novartis där han riktade alla kommersiella och medicinska teknikinvesteringar till Novartis Pharma-, onkologi- och Sandoz-verksamheter. Före Novartis arbetade han också i ledande roller på Roche och andra tillväxtföretag. "Det som fick oss hit, kommer inte att ta oss dit. Det är en unik period för Pharma, inte bara för att tänka om när det gäller intressenternas engagemang, utan också för att utveckla nya affärsmodeller med partners inom hälso- och sjukvård, teknik och dataaktiverade företag", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:01:00 PM EAT

Andreas Muller sa ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, et selskap som jobber med kundeengasjement innen livsvitenskap, kunngjorde i dag at Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, har begynt i selskapet som konsulent. I den nye rollen skal han fokusere på å jobbe med kommersielle og medisinske ledere for å akselerere vellykket hybrid-kundeengasjement som støtter nye og mer smidige modeller for markedslansering. Tact.ai ble grunnlagt Chuck Ganapathi , som tidligere jobbet i ledelsen for Salesforce.com. Tact.ai hjelper legemiddelbedrifter med å samarbeide mer effektivt med helsepersonell for å levere innovative medisiner til pasienter raskere. Tacts plattform for kundeengasjement brukes av legemiddelorganisasjoner som benytter en mer holistisk, resultatorientert tilnærming til hvordan de engasjerer seg med kundene i alle kanaler: ansikt til ansikt, telefon, e-post, video, chat og selvbetjening. Plattformens innovasjoner innen mobil, kunstig intelligens (AI) og brukeropplevelse – som har fått seks patenter – gjør «Andreas' ferdigheter og erfaring med å hjelpe legemiddelorganisasjoner med å slå konkurrentene gjorde ham til den ideelle bransjeleder for å hjelpe Tact-kunder med å utnytte førsteklasses teknologier til å akselerere strategiske imperativer som støtter innovative medisiner», sa Chuck Ganapathi , grunnlegger av og administrerende direktør for Tact.ai. «Andreas' sterke engasjement for å fremme et mer meningsfullt kundeengasjement, og hans globale ekspertise, gjør ham til et utmerket tillegg og et aktivum for Tact.» Nå støtter Tact.ai en tredjedel av de 15 største selskapene i verden, og Andreas har styrket samarbeid og inngått partnerskap mellom livsvitenskap og teknologi. Han har også bidratt til å utvikle økosystemet for integrasjon med Tacts plattform for kundeengasjement. Andreas skal også lede Tact.ai's kunderådgivningskomité for å sikre at kontinuerlig læring og innovasjon forblir en viktig del av plattformen. Før Tact.ai var Andreas global informasjonsdirektør for legemidler og senior visepresident for Novartis, der han ledet alle investeringer innen kommersiell og medisinsk teknologi for Novartis virksomheter innen farmasi, onkologi og merkevaren Sandoz. Før Novartis hadde han også i lederroller i Roche og andre fremvoksende selskaper. «Det som fikk oss hit, får oss ikke dit. Det er en unik periode for legemiddelindustrien, som ikke bare må tenke helt nytt når det gjelder engasjementet blant interessentene, men også utvikle nye forretningsmodeller med partnere innen helsetjenester, teknologi og dataaktiverte selskaper», External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:21:00 AM EAT

Andreas Muller sanoi ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, biotieteiden asiakaskanssakäymisyritys, ilmoitti tänään, että entinen Novartis Pharma Globalin CIO JA SVP Andreas Müller on liittynyt yritykseen neuvonantajana. Hänen roolinsa keskittyy yhteistyöhön kaupan ja lääketieteen johtajien kanssa tarkoituksella nopeuttaa onnistunutta asiakkaiden hybridikanssakäymistä, mikä tukee uusia ja joustavampia markkinoillevientimalleja. Entisen Salesforce.comin johtajan Chuck Ganapathin perustama Tact.ai auttaa lääkeyhtiöitä työskentelemään tehokkaammin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa innovatiivisten lääkkeiden toimittamiseksi potilaille nopeammin. Tactin asiakaskanssakäymisalustaa käyttävät lääkealan organisaatiot, jotka omaksuvat kokonaisvaltaisemman ja tuloskeskeisemmän lähestymistavan asiakasyhteyksiin kaikilla kanavilla: kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, videolla, chatilla ja itsepalvelulla. Mobiili-, tekoäly- ja käyttäjäkokemusalan alustainnovaatiot – joille on myönnetty kuusi patenttia – auttavat ja tarjoamaan täydellisen kokemuksen työntekijöille ja asiakkaille. "Andreasin nerokkuus ja tausta lääkealan organisaatioiden auttamisessa päihittämään kilpailijat teki hänestä alalle ihanteellisen johtajan, joka auttaa Tactin asiakkaita hyödyntämään luokkansa parhaita teknologioita tarkoituksella nopeuttaa innovatiivisia lääkkeitä edistäviä strategisia edellytyksiä", sanoi Chuck Ganapathi , Tact.ai:n toimitusjohtaja. "Andreasin vahva sitoutuminen tehtäväämme edistää merkityksellisempää asiakaskanssakäymistä, ja hänen maailmanlaajuinen asiantuntemuksensa tekee hänestä erinomaisen lisän ja resurssin Tactille". Tact.ai tukee nykyään kolmattaosaa maailman 15 suurimmasta lääkeyhtiöstä. Se palkkasi Andreasin syventääkseen yhteistyötä ja kumppanuuksia biotiede- ja teknologiayritysten kanssa ja kasvattaakseen integraatioekosysteemiä Tactin asiakaskanssakäymisalustaa varten. Andreas toimii myös Tact.ai:n asiakasneuvontalautakunnan puheenjohtajana tarkoituksella varmistaa, että jatkuva oppiminen ja innovaatio ovat aina olennainen osa alustaa. Ennen tehtäväänsä Tact.ai:ssa Andreas toimi Novartisin Global Pharman CIO:na ja SVP:nä, missä toimessa hän johti kaikkia kaupallisia ja lääketieteellisiä teknologiainvestointeja Novartisin Pharma-, Oncology- ja Sandoz-yrityksille. Ennen Novartisin palvelukseen tuloa hän toimi johtotehtävissä Rochessa ja muissa uusissa yrityksissä. "Mikä sai meidät tänne, ei vie meitä sinne. Tämä on ainutlaatuista aikaa lääketeollisuudelle, ei pelkästään sidosryhmien sitoutuneisuuden uudelleenmuovaamisessa vaan myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä yhdessä terveydenhuolto-, teknologia- ja datapohjaisten yritysten kanssa", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 3:49:00 AM EAT

Andreas Muller siger ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, kundeengagement-virksomheden inden for biovidenskab, annoncerede i dag, at den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, Andreas Müller, har sluttet sig til virksomheden som rådgiver. Hans rolle vil fokusere på at arbejde med kommercielle og medicinske ledere for at accelerere et vellykket hybridt kundeengagement, der understøtter nye og mere smidige modeller for markedsføring. Tact.ai, der er grundlagt af tidligere direktør hos Salesforce.com, Chuck Ganapathi, hjælper lægemiddelvirksomheder med at arbejde mere effektivt sammen med sundhedspersonale (HCP'er) for hurtigere at levere innovative lægemidler til patienter. Tact's platform for kundeengagement bruges af lægemiddelorganisationer, der har en mere holistisk, resultatorienteret tilgang til, hvordan de engagerer kunder på tværs af alle kanaler: personlige møder, telefon, e-mail, video, chat og selvbetjening. Platformens innovationer inden for mobil, kunstig intelligens (AI) og brugeroplevelse – som har fået tildelt seks patenter – gør "Andreas' dygtighed og resultater, der hjælper lægemiddelorganisationer med at overgå deres konkurrenter, gjorde ham til den ideelle brancheleder, der kan hjælpe Tacts kunder med at udnytte de bedste teknologier inden for feltet til at accelerere strategiske krav, der fremmer innovative lægemidler", siger Chuck Ganapathi , grundlægger og administrerende direktør for Tact.ai. "Andreas' stærke engagement i vores mission om at hjælpe med at skabe et mere meningsfuldt kundeengagement sammen med hans globale ekspertise gør ham til en fremragende tilføjelse til og et aktiv for Tact". Nu har Tact.ai, der støtter en tredjedel af de 15 førende lægemiddelvirksomheder i verden, givet Andreas mulighed for at udvide samarbejde og partnerskaber på tværs af virksomheder inden for biovidenskab og teknologi og udvikle økosystemet for integration til Tacts kundeengagementsplatform. Andreas bliver desuden formand for Tact.ai's kunderådgivningsudvalg for at sikre, at løbende læring og innovation fortsat forbliver en central del af platformen. Forud for sin rolle hos Tact.ai var Andreas global CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, hvor han styrede alle kommercielle og medicinske teknologiinvesteringer for Novartis' lægemiddel-, onkologi- og Sandoz-virksomheder. Forud for Novartis besad han også lederroller hos Roche og andre nye virksomheder. "Det, der bragte os hertil, vil ikke bringe os dertil. Det er en unik periode for lægemiddelbranchen, ikke kun ved at gentænke interessenternes engagement, men også ved at udvikle nye forretningsmodeller med partnere inden for sundheds-, teknologi- og dataførende virksomheder", External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 8:01:00 PM EAT

Andreas Muller said : "What got us here, won't get us there. It's a unique period for pharma not only re-imagining stakeholder engagement but also developing new business models with partners in health care, tech and data-enabled companies," External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 1:25:00 PM EAT

Andreas Muller says : "This can take 10 months for one country alone" External link

4-traders Tuesday, November 23, 2021 12:19:00 PM EAT

Andreas Muller says : "With all the changes coming, transport industry, tolling providers and the suppliers of the technical infrastructure have to come up with something better than just praying the old hardware will last yet another year" External link

4-traders Tuesday, November 23, 2021 12:19:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Maybe there was an expectation that they increase the guidance, which would have been premature given the supply chain situation,” “They are well prepared with plenty of inventory into the Christmas season. And they can afford it given the healthy balance sheet,” External link

theglobeandmail Tuesday, October 26, 2021 4:07:00 PM EAT

Andreas Muller said : "Maybe there was an expectation that they increase the guidance, which would have been premature given the supply chain situation," "They are well prepared with plenty of inventory into the Christmas season. And they can afford it given the healthy balance sheet," External link

4-traders Tuesday, October 26, 2021 1:25:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "NO has two very different effects during an infection: On the one hand, it can directly destroy pathogens that have been taken up by phagocytes. On the other hand, above a certain concentration, NO prevents the recruitment of further phagocytes to the site of infection, thus preventing unnecessary tissue damage that would be caused by an excessive immune response" External link

medicalxpress Monday, October 25, 2021 7:38:00 PM EAT

Andreas Muller says : "It almost makes me want to laugh," External link

deutschewelle-en Thursday, June 10, 2021 1:46:00 PM EAT

Andreas Muller says : "It almost makes me want to laugh," External link

dw-en Thursday, June 10, 2021 1:42:00 PM EAT

Andreas Muller says : "In 2022, GF will announce a comprehensive climate target that is in line with the Paris Agreement and the Science Based Targets initiative (SBTi). We will disclose not only the climate change-related risks, but more importantly, will also identify the resulting opportunities to further align our business model for an even more sustainable future" External link

4-traders Thursday, June 3, 2021 8:36:00 AM EAT

Andreas Muller adds : "These important elements will enable GF to realize its vision of being a leader in the areas of innovation and sustainability while providing its customers with high- quality solutions," External link

4-traders Thursday, June 3, 2021 8:36:00 AM EAT

Andreas Muller said : "I don't know how it stands," External link

bbc Wednesday, May 19, 2021 3:40:00 AM EAT

Andreas Muller said ( about Alieu Kosiah ) : “There’s no clean war,’ Kosiah is right,” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller said ( about Alieu Kosiah ) : “Alieu Kosiah acted in one of the most cruel conflicts in history, in defiance of the elementary rules of war and above all the very principle of humanity,” “So, Judge, don’t sit back and do nothing” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Targeting civilians is prohibited! There is no room for interpretation in the law,” “It is obvious that the accused knew that even in civil war, one cannot kill a civilian or a captured enemy” External link

premiumtimesng Tuesday, March 2, 2021 4:37:00 PM EAT

Andreas Muller rappelé : «Le Lofa, dont s’était emparé l’ULIMO, jouait un rôle stratégique puisqu’il assurait un débouché sur la Guinée où se ravitaillait la faction» External link

tdg Monday, March 1, 2021 4:41:00 PM EAT

Andreas Muller rappelé : «Le Lofa, dont s’était emparé l’ULIMO, jouait un rôle stratégique puisqu’il assurait un débouché sur la Guinée où se ravitaillait la faction» External link

24heures Monday, March 1, 2021 3:56:00 PM EAT

Andreas Muller stated : "5G may lift Industry 4.0 to the next level and enable unprecedented degrees of flexibility, productivity, and efficiency in industrial manufacturing. 5G-ACIA is happy to collaborate with COAI to jointly pave the way for the success of Industrial 5G in India and around the globe," External link

business-standard Tuesday, August 25, 2020 2:28:00 PM EAT

Andreas Muller stated : "5G may lift Industry 4.0 to the next level and enable unprecedented degrees of flexibility, productivity, and efficiency in industrial manufacturing. 5G-ACIA is happy to collaborate with COAI to jointly pave the way for the success of Industrial 5G in India and around the globe," External link

irishsun Tuesday, August 25, 2020 12:35:00 PM EAT

Andreas Muller disse : "As ações continuam atrativas, em parte graças a um forte balanço" External link

noticias-terra-br Tuesday, May 12, 2020 6:33:00 PM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

wsau Tuesday, May 12, 2020 11:03:00 AM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

4-traders Tuesday, May 12, 2020 10:56:00 AM EAT

Andreas Muller said : "The stock remains attractive, thanks in part to a strong balance sheet," External link

channelnewsasia Tuesday, May 12, 2020 10:53:00 AM EAT

Andreas Muller says : "We stand with our fellow healthcare providers - doctors, nurses, caregivers and clinical staff who provide an excellent standard of care to patients nationwide," External link

BBJ Monday, April 6, 2020 4:36:00 PM EAT

Andreas Muller comments : “Today the population of mobile harbour cranes in Spain is at a high level of 179 machines in total,” External link

marinelink Wednesday, November 20, 2019 9:07:00 AM EAT

Andreas Muller said : "That's why WHO is very dedicated to this issue because so much of blindness and vision loss is unnecessary if we treat people, if we find it early enough and treat them appropriately we can stop people from going blind in most cases," "The problem is that most people (who) have vision problems are older people. Mainly, older people develop cataracts or needing reading glasses and other adult problems that can cause vision loss," External link

pna Wednesday, November 6, 2019 2:45:00 PM EAT

Andreas Muller kritisiert : „Industrie und große Gewerbebetriebe haben ihre Großanlagen zu den alten, guten Bedingungen fördern lassen. Den kleinen, privaten Anlagen bietet man jetzt die neuen, schlechten Bedingungen an“ External link

pv-magazine-de Friday, October 4, 2019 4:47:00 PM EAT

Andreas Muller sagt : „Die Menschen möchten einen echten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie wollen sich aus Sonnenstrom selbst versorgen“ External link

pv-magazine-de Friday, October 4, 2019 4:47:00 PM EAT

Andreas Muller stated : “We have seen an increased interest in 5G for Industrial IoT over the past year. The first version of the standard is available, and the first 5G consumer products are arriving on the market 5G is a reality,” External link

4-traders Wednesday, August 28, 2019 6:34:00 PM EAT

Andreas Muller remarked : "I got the impression that recently, it lost momentum somehow," External link

zdnet Monday, August 12, 2019 6:10:00 PM EAT

Andreas Muller says : "Globally, the market share of electric shavers has gone down over the past 20 years or so, if compared with wet shaving accessories," "Of course, not everyone will use a proper shaving brush, but wet shaving in general is on the rise again due above all to very good new razor systems that athletes and other young and dynamic people have come to promote in various ads" External link

dw-en Tuesday, March 5, 2019 1:11:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "We've been doing brisk business with Russia for many years now," "The Scandinavian countries are also a very good market for us, with Norway seeing the highest market penetration of our products" External link

dw-en Tuesday, March 5, 2019 1:11:00 PM EAT

Andreas Muller says : "Globally, the market share of electric shavers has gone down over the past 20 years or so, if compared with wet shaving accessories," "Of course, not everyone will use a proper shaving brush, but wet shaving in general is on the rise again due above all to very good new razor systems that athletes and other young and dynamic people have come to promote in various ads" External link

deutschewelle-en Tuesday, March 5, 2019 1:05:00 PM EAT

Andreas Muller explains : "We've been doing brisk business with Russia for many years now," "The Scandinavian countries are also a very good market for us, with Norway seeing the highest market penetration of our products" External link

deutschewelle-en Tuesday, March 5, 2019 1:05:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low - less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 3:15:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 3:15:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low -– less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

news-yahoo Friday, February 8, 2019 3:03:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

news-yahoo Friday, February 8, 2019 3:03:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low – less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

channelnewsasia Friday, February 8, 2019 12:46:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

channelnewsasia Friday, February 8, 2019 12:46:00 PM EAT

Andreas Muller said : "It was positive for the companies involved that the prices they paid were pretty low less than half of the previous auction in 2012 for 4G," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 11:49:00 AM EAT

Andreas Muller said : "It was good news for all the companies that no fourth player entered the market because this means less price pressure on them," External link

4-traders Friday, February 8, 2019 11:49:00 AM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

bostonherald Tuesday, October 25, 2016 8:54:00 PM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

chicagotribune Tuesday, October 25, 2016 7:22:00 AM EAT

Andreas Muller said : “Unfortunately, the CalGuard has no ability to relieve debt, only the Army or Congress can short-circuit this process,” External link

latimes Tuesday, October 25, 2016 3:42:00 AM EAT

Andreas Muller confirms ( about Rapid Vienna ) : "This is not a reason for exclusion for Phiri at Rapid‚" External link

thetimes-za Tuesday, July 5, 2016 5:30:00 PM EAT

Andreas Müller commenté : "2015 sera une année transitoire pour Ascom" External link

romandie Thursday, January 29, 2015 8:50:00 PM EAT

Andreas Müller commenté : "2015 sera une année transitoire pour Ascom" External link

romandie Thursday, January 29, 2015 2:15:00 PM EATKey Titles and Phrases Count Lang Last Seen
analyste0.96%FR01/23/201723/01/2017
director1.92%EN11/08/201608/11/2016
directeur0.96%FR11/03/201603/11/2016
chief2.40%EN10/25/201625/10/2016
vice-président0.48%FR06/24/201624/06/2016
vizepräsident0.48%DE06/24/201624/06/2016
vicepresidente0.48%ES06/24/201624/06/2016
vice president of forensic services0.48%EN06/23/201623/06/2016
spokesperson0.48%EN06/15/201615/06/2016
judge3.37%EN06/02/201602/06/2016
manager29.33%DE12/04/201204/12/2012
manager29.33%EN12/04/201204/12/2012
manager29.33%NL12/04/201204/12/2012
Names Lang Count
Andreas MüllerEN24.49%
Andreas MüllerFR24.15%
Andreas MüllerDE22.62%
Andreas MüllerEU22.62%
Andreas MuellerEN3.91%
Andreas MuellerPT1.36%
Andreas MuellerFR0.51%
Andreas MuellerDE0.17%
Andreas MuellerES0.17%


<<10<12345678910>>>10
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Saturday, June 25, 2022

7:42:00 AM EAT


Quotes... Explore Relations


EMM Visual Explorer


Quotes... Extracted quotes about

Andreas Muller säger ( about Andreas Muller ) : – Tact.ai, det företag som arbetar med kundengagemang inom biovetenskap, meddelade idag att tidigare Novartis Pharma Global CIO OCH SVP, Andreas Müller, har anslutit sig till företaget som rådgivare. Hans roll kommer att fokusera på att arbeta med kommersiella och medicinska ledare för att påskynda framgångsrika hybrida kundengagemang som stöder nya och mer flexibla go-to-market-modeller. Tact.ai, som grundades av tidigare chefen för Salesforce.com, Chuck Ganapathi , hjälper läkemedelsföretag att arbeta mer effektivt med vårdpersonal (HCPs) för att leverera innovativa läkemedel till patienter snabbare. Tacts kundengagemang plattform används av läkemedel organisationer som har en mer holistisk, resultatinriktad inställning till hur de engagerar kunder över alla kanaler: personligen, per telefon, e-post, video, chatt och självbetjäning. Plattformsinnovationerna inom mobil, artificiell intelligens (AI) och användarupplevelse – som har tilldelats sex patent – gör det möjligt "Andreas briljans och meritlista när det gäller att hjälpa läkemedelsföretag att överträffa sina konkurrenter gjorde honom till den idealiska branschledaren för att hjälpa kunderna att ta till sig den bästa tekniken i sin klass för att påskynda strategiska krav som främjar innovativa läkemedel", säger Chuck Ganapathi , grundare av och VD för tact.ai. "Andreas starka engagemang i vårt uppdrag att hjälpa till att främja ett mer meningsfullt kundengagemang, tillsammans med hans globala expertis, gör honom till ett utmärkt tillskott och en tillgång för Tact". Tact.ai stöder nu en tredjedel av de 15 största globala läkemedelsföretagen och har värvat Andreas för att fördjupa samarbetet och partnerskapen mellan biovetenskap och teknikföretag och utveckla ekosystemet av integrationer för Tact:s plattform för kundengagemang. Andreas kommer också att leda Tact.ai:s styrelse för kundrådgivning för att säkerställa att kontinuerligt lärande och innovation förblir en viktig del av plattformen. Innan sin roll på Tact.ai var Andreas Global Pharma CIO och SVP för Novartis där han riktade alla kommersiella och medicinska teknikinvesteringar till Novartis Pharma-, onkologi- och Sandoz-verksamheter. Före Novartis arbetade han också i ledande roller på Roche och andra tillväxtföretag. "Det som fick oss hit, kommer inte att ta oss dit. Det är en unik period för Pharma, inte bara för att tänka om när det gäller intressenternas engagemang, utan också för att utveckla nya affärsmodeller med partners inom hälso- och sjukvård, teknik och dataaktiverade företag", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:01:00 PM EAT

Andreas Muller sa ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, et selskap som jobber med kundeengasjement innen livsvitenskap, kunngjorde i dag at Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, har begynt i selskapet som konsulent. I den nye rollen skal han fokusere på å jobbe med kommersielle og medisinske ledere for å akselerere vellykket hybrid-kundeengasjement som støtter nye og mer smidige modeller for markedslansering. Tact.ai ble grunnlagt Chuck Ganapathi , som tidligere jobbet i ledelsen for Salesforce.com. Tact.ai hjelper legemiddelbedrifter med å samarbeide mer effektivt med helsepersonell for å levere innovative medisiner til pasienter raskere. Tacts plattform for kundeengasjement brukes av legemiddelorganisasjoner som benytter en mer holistisk, resultatorientert tilnærming til hvordan de engasjerer seg med kundene i alle kanaler: ansikt til ansikt, telefon, e-post, video, chat og selvbetjening. Plattformens innovasjoner innen mobil, kunstig intelligens (AI) og brukeropplevelse – som har fått seks patenter – gjør «Andreas' ferdigheter og erfaring med å hjelpe legemiddelorganisasjoner med å slå konkurrentene gjorde ham til den ideelle bransjeleder for å hjelpe Tact-kunder med å utnytte førsteklasses teknologier til å akselerere strategiske imperativer som støtter innovative medisiner», sa Chuck Ganapathi , grunnlegger av og administrerende direktør for Tact.ai. «Andreas' sterke engasjement for å fremme et mer meningsfullt kundeengasjement, og hans globale ekspertise, gjør ham til et utmerket tillegg og et aktivum for Tact.» Nå støtter Tact.ai en tredjedel av de 15 største selskapene i verden, og Andreas har styrket samarbeid og inngått partnerskap mellom livsvitenskap og teknologi. Han har også bidratt til å utvikle økosystemet for integrasjon med Tacts plattform for kundeengasjement. Andreas skal også lede Tact.ai's kunderådgivningskomité for å sikre at kontinuerlig læring og innovasjon forblir en viktig del av plattformen. Før Tact.ai var Andreas global informasjonsdirektør for legemidler og senior visepresident for Novartis, der han ledet alle investeringer innen kommersiell og medisinsk teknologi for Novartis virksomheter innen farmasi, onkologi og merkevaren Sandoz. Før Novartis hadde han også i lederroller i Roche og andre fremvoksende selskaper. «Det som fikk oss hit, får oss ikke dit. Det er en unik periode for legemiddelindustrien, som ikke bare må tenke helt nytt når det gjelder engasjementet blant interessentene, men også utvikle nye forretningsmodeller med partnere innen helsetjenester, teknologi og dataaktiverte selskaper», External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 6:21:00 AM EAT

Andreas Muller sanoi ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, biotieteiden asiakaskanssakäymisyritys, ilmoitti tänään, että entinen Novartis Pharma Globalin CIO JA SVP Andreas Müller on liittynyt yritykseen neuvonantajana. Hänen roolinsa keskittyy yhteistyöhön kaupan ja lääketieteen johtajien kanssa tarkoituksella nopeuttaa onnistunutta asiakkaiden hybridikanssakäymistä, mikä tukee uusia ja joustavampia markkinoillevientimalleja. Entisen Salesforce.comin johtajan Chuck Ganapathin perustama Tact.ai auttaa lääkeyhtiöitä työskentelemään tehokkaammin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa innovatiivisten lääkkeiden toimittamiseksi potilaille nopeammin. Tactin asiakaskanssakäymisalustaa käyttävät lääkealan organisaatiot, jotka omaksuvat kokonaisvaltaisemman ja tuloskeskeisemmän lähestymistavan asiakasyhteyksiin kaikilla kanavilla: kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, videolla, chatilla ja itsepalvelulla. Mobiili-, tekoäly- ja käyttäjäkokemusalan alustainnovaatiot – joille on myönnetty kuusi patenttia – auttavat ja tarjoamaan täydellisen kokemuksen työntekijöille ja asiakkaille. "Andreasin nerokkuus ja tausta lääkealan organisaatioiden auttamisessa päihittämään kilpailijat teki hänestä alalle ihanteellisen johtajan, joka auttaa Tactin asiakkaita hyödyntämään luokkansa parhaita teknologioita tarkoituksella nopeuttaa innovatiivisia lääkkeitä edistäviä strategisia edellytyksiä", sanoi Chuck Ganapathi , Tact.ai:n toimitusjohtaja. "Andreasin vahva sitoutuminen tehtäväämme edistää merkityksellisempää asiakaskanssakäymistä, ja hänen maailmanlaajuinen asiantuntemuksensa tekee hänestä erinomaisen lisän ja resurssin Tactille". Tact.ai tukee nykyään kolmattaosaa maailman 15 suurimmasta lääkeyhtiöstä. Se palkkasi Andreasin syventääkseen yhteistyötä ja kumppanuuksia biotiede- ja teknologiayritysten kanssa ja kasvattaakseen integraatioekosysteemiä Tactin asiakaskanssakäymisalustaa varten. Andreas toimii myös Tact.ai:n asiakasneuvontalautakunnan puheenjohtajana tarkoituksella varmistaa, että jatkuva oppiminen ja innovaatio ovat aina olennainen osa alustaa. Ennen tehtäväänsä Tact.ai:ssa Andreas toimi Novartisin Global Pharman CIO:na ja SVP:nä, missä toimessa hän johti kaikkia kaupallisia ja lääketieteellisiä teknologiainvestointeja Novartisin Pharma-, Oncology- ja Sandoz-yrityksille. Ennen Novartisin palvelukseen tuloa hän toimi johtotehtävissä Rochessa ja muissa uusissa yrityksissä. "Mikä sai meidät tänne, ei vie meitä sinne. Tämä on ainutlaatuista aikaa lääketeollisuudelle, ei pelkästään sidosryhmien sitoutuneisuuden uudelleenmuovaamisessa vaan myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä yhdessä terveydenhuolto-, teknologia- ja datapohjaisten yritysten kanssa", External link

prnewswire Thursday, May 5, 2022 3:49:00 AM EAT

Andreas Muller siger ( about Andreas Muller ) : -- Tact.ai, kundeengagement-virksomheden inden for biovidenskab, annoncerede i dag, at den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, Andreas Müller, har sluttet sig til virksomheden som rådgiver. Hans rolle vil fokusere på at arbejde med kommercielle og medicinske ledere for at accelerere et vellykket hybridt kundeengagement, der understøtter nye og mere smidige modeller for markedsføring. Tact.ai, der er grundlagt af tidligere direktør hos Salesforce.com, Chuck Ganapathi, hjælper lægemiddelvirksomheder med at arbejde mere effektivt sammen med sundhedspersonale (HCP'er) for hurtigere at levere innovative lægemidler til patienter. Tact's platform for kundeengagement bruges af lægemiddelorganisationer, der har en mere holistisk, resultatorienteret tilgang til, hvordan de engagerer kunder på tværs af alle kanaler: personlige møder, telefon, e-mail, video, chat og selvbetjening. Platformens innovationer inden for mobil, kunstig intelligens (AI) og brugeroplevelse – som har fået tildelt seks patenter – gør "Andreas' dygtighed og resultater, der hjælper lægemiddelorganisationer med at overgå deres konkurrenter, gjorde ham til den ideelle brancheleder, der kan hjælpe Tacts kunder med at udnytte de bedste teknologier inden for feltet til at accelerere strategiske krav, der fremmer innovative lægemidler", siger Chuck Ganapathi , grundlægger og administrerende direktør for Tact.ai. "Andreas' stærke engagement i vores mission om at hjælpe med at skabe et mere meningsfuldt kundeengagement sammen med hans globale ekspertise gør ham til en fremragende tilføjelse til og et aktiv for Tact". Nu har Tact.ai, der støtter en tredjedel af de 15 førende lægemiddelvirksomheder i verden, givet Andreas mulighed for at udvide samarbejde og partnerskaber på tværs af virksomheder inden for biovidenskab og teknologi og udvikle økosystemet for integration til Tacts kundeengagementsplatform. Andreas bliver desuden formand for Tact.ai's kunderådgivningsudvalg for at sikre, at løbende læring og innovation fortsat forbliver en central del af platformen. Forud for sin rolle hos Tact.ai var Andreas global CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, hvor han styrede alle kommercielle og medicinske teknologiinvesteringer for Novartis' lægemiddel-, onkologi- og Sandoz-virksomheder. Forud for Novartis besad han også lederroller hos Roche og andre nye virksomheder. "Det, der bragte os hertil, vil ikke bringe os dertil. Det er en unik periode for lægemiddelbranchen, ikke kun ved at gentænke interessenternes engagement, men også ved at udvikle nye forretningsmodeller med partnere inden for sundheds-, teknologi- og dataførende virksomheder", External link

prnewswire Wednesday, May 4, 2022 8:01:00 PM EAT